Saturday

夫妻之道 (第一回)

……貴乎嘲弄與自嘲。

立之指著剛沐浴更衣的爸爸:「咦,點解──著呢件衫?呢件──跑步衫黎架喎!」

爸爸:「係呀,呢件運動背心,好舒服架……佢個真名,叫做『懶惰衫』!」

立之:「懶惰衫?哈哈哈!」

爸爸:「係呀,去跑步又著佢,去行街又著佢,訓覺都著佢,仲唔係懶惰?……D你結婚當日,爸爸都係著住佢架咋!……

媽媽 (不徐不疾):「……你到時仲岩著先算啦。」

No comments:

Post a Comment