Monday

立之話 (第四回)

13. 爸爸:「立之呀,屋企多個妹妹好唔好呀?
立之:「......唔好啦!
爸爸:「點解呀?
立之:「......屋企有......好多車啦嘛!
(這個理由相當充分。)

14. 立之:「泥頭車呢......係食哂大大碗飯──丫唔係,細細碗飯先有得玩架。
(看,這就是形容詞的妙用了。)

15. 立之 (在路上):「爸爸!爸爸!呢個姐姐──結婚呀。
(立之把所有穿白色長裙女子理解為『結婚』......)

No comments:

Post a Comment