Thursday

P.S.

「王子猷 (王徽之) 居山陰。夜大雪,眠覺,開室,命酌酒,四望皎然。因起徬徨,詠左思〈招隱詩〉。忽憶戴安道,時戴在剡,即便夜乘小船就之。經宿方至,造門不前而返。人問其故,王曰:『吾本乘興而來,興盡而返,何必見戴。』」

──《世說新語》

No comments:

Post a Comment