Sunday

三隻鳥兒

我給我的中六通識學生一道IQ題,一道老掉牙的IQ題:

「樹上有三隻鳥,開槍打死一隻,還剩下多少隻?」

果然,回覆我電郵的同學全部正中下懷:「當然是零隻啦!餘下的鳥兒全飛走了嘛,好悶啊阿sir!」

我跟他們說,通識科同學需要有「想到不只一個答案」的能力,結果寫了一篇長長的電郵:

各位同學:

我們的通識教育科不尋求標準答案,只因通識科處理的課題,都是現實世界裡的「經驗事實問題」:但凡現實世界的問題,都會涉及各種人物,各有不同的態度、思想、背景、利益;但凡經驗事實,都會牽涉各種特定的「條件」、「環境」與「情況」。現實世界的問題總是複雜的,但正因其複雜,才具有無窮的思考空間,從中發掘無窮的樂趣。

故此,同學們以後每遇上一個問題,都必須先弄清楚「問題的處境」,弄清楚問題本身所涉及的「概念」──「鳥」、「樹」、「開槍」……從概念入手去拆解問題。例如,醒目的同學可以先旨聲明:

「拿,講明先,咪捉字蝨,死左既鳥都算係鳥丫!」

或者:「答案係2隻!拿,雖然開槍打死左樹上既一隻鳥,但果棵樹係百年大榕樹,體積龐大,三隻鳥並無企埋一齊,所以另外兩隻鳥根本唔知有人開槍!呵呵呵!」

又或者:「答案係2隻!因為你打死左一隻母鳥,另外兩隻鳥係巢裡飛唔郁既雛鳥!你呢個殘忍既變態兇徒丫!!!」

通識教育所追求的「多角度思考」,大概就是這樣「想深一層」了。每個概念、每句說話,都值得我們去細細咀嚼,正如我們早前完成的〈管得太具體,傳媒沒希望〉練習題中,我們會不厭其煩地追究:

1) 怎樣才算「管得具體」?
2) 什麼才是「傳媒的希望」?
3) 應該「管」什麼?不應該「管」什麼?
4) 不「管」會不會「更沒希望」?
5) 「傳媒沒希望」又有什麼問題?
6) 在怎樣的處境下,命題才成立?是「一般情況」還是「特別情況」?

如果你的腦子習慣了放悠長假期,現在便是鍛鍊的時候了!遇到問題時,學懂「想深一層」、「再想深一層」,或許這對您們日後選科、選擇事業、選擇投資、選擇新居、選擇男女朋友……會有一點點的幫助。互勉!

區sir


但願我的大孩子們能看得懂!

2 comments:

  1. 上你的通識科要求也不少嘛!

    ReplyDelete
  2. 要求高一點,讓大家認真一點嘛。我不希望他們覺得「通識不外如是」,我會提高要求逼迫他們動腦筋的。多希望他們完成這兩年預科以後,會記得在通識科除了「把時事談論一番」之外,還會覺得通識是有用而可貴的學習體驗。:)

    ReplyDelete